- bạo,bạc,bộc minh -

♦ Phiên âm: (bàomíng).


♦nổ đùng. .