- sách ứng,ưng -

♦ Phiên âm: (cèyìng).


♦phối hợp tác chiến; phối hợp chặt chẽ. , .


Vừa được xem: ������六棱六根六方六家六味六合六卿公開