- nho y -

♦ Phiên âm: (rú yī ).


(hvtd)♦Thời xưa, chỉ người trị bệnh (y sinh ) mà xuất thân là nho gia.