- tiên cô -

♦ Phiên âm: (xiāngū).


♦1. nàng tiên; cô tiên; tiên cô. .