- á luân -

♦ Phiên âm: (yàlún).


♦Yaren (thủ đô Na-u-ru). 西.