- bất đãn -

♦ Phiên âm: (bù,fǒu dàn ).


(hvtd)♦Không những, không chỉ. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Thử chỉ nhất hạ, bất đãn Giả phủ trung nhân tạ ân, liên triều trung sở hữu đại thần, giai tung hô xưng tụng bất tuyệt , , , (Đệ lục tam hồi) Chỉ vua vừa xuống, không những người nhà phủ Giả tạ ơn, mà cả bậc đại thần trong triều cũng không ngớt lời reo mừng ca tụng.