- đại thư -

♦ Phiên âm: (dàishū).


♦1. viết thay; viết thơ hộ. .