- á khanh -

♦ Phiên âm: (yà,yā qīng ).


(hvtd)♦Chức quan ở dưới bực chính khanh.
♦Từ thời Đường trở đi, tên gọi khác của Thiếu khanh , chức quan ở Thái Thường Tự .