- kiểu chánh,chính,chinh -

♦ Phiên âm: (jiǎozhèng).


.