- nhũ toan -

♦ Phiên âm: (rǔsuān).


♦a-xít lac-tic. , CH3CHOHCOOH, 漿. 尿. .