- nhân hậu -

♦ Phiên âm: (rénhòu).


♦nhân hậu; phúc hậu. .