- cố cùng -

♦ Phiên âm: (gù qióng ).


(hvtd)♦Giữ vững đức mình dù gặp khó khăn nghèo khổ. ◇Luận Ngữ : Quân tử cố cùng, tiểu nhân cùng tư lạm hĩ , (Vệ Linh Công ) Người quân tử khi cùng khốn vẫn cố giữ tư cách của mình, kẻ tiểu nhân khốn cùng thì phóng túng làm càn.


Vừa được xem: ���������向外向善���后土名花有主名花���������