- tuần tra -

♦ Phiên âm: (xúnchá).


♦tuần tra; tuần sát. .


Vừa được xem: ������及時參預參賛���參謀參論參觀���