- ưu tú -

♦ Phiên âm: (yōu xiù ).


(hvtd)♦Trội hơn, tốt hơn, đẹp hơn.
♦☆Tương tự: kiệt xuất , ưu dị .