- đãi tra -

♦ Phiên âm: (dàichá).


♦đợi điều tra. 調.