- đoán mô -

♦ Phiên âm: (duànmú).


♦bàn rèn; dụng cụ rèn. 工具.


Vừa được xem: ������