- sự nghi -

♦ Phiên âm: (shìyí).


.

(hvtd)♦Đạo lí, cơ nghi của sự tình. ◇Bạch Cư Dị 白居易: Khanh kim thụ mệnh chi hậu, túc đắc tiết chế tam quân, sử kì bất thất sự nghi , , 使 (Dữ Vương Thừa Tông chiếu ) Nay khanh đã thụ mệnh, có thể tiết chế ba quân, làm cho không mất đạo lí.
♦Sự tình.


Vừa được xem: ������內地紗櫥富有富商寇仇密爾沃基密切