- phật lão -

♦ Phiên âm: (fó,fú lǎo ).


(hvtd)♦Phật và Lão Tử .
♦Phật giáo và Đạo giáo .


Vừa được xem: ������分外出險出貨���出行出色出線������������