- giới xác -

♦ Phiên âm: (jièqiào).


♦vỏ cứng; vỏ ốc; vỏ trai (bên ngoài của các động vật nhuyễn thể). , , , .


Vừa được xem: ������������內庭炮格������