- nhân ái -

♦ Phiên âm: (rénài).


♦nhân ái; nhân từ. .


Vừa được xem: ������爆花���按部就班西葫蘆佛土白血球封建主義