- công phẫn -

♦ Phiên âm: (gōng fèn ).


(hvtd)♦Lòng tức giận của công chúng. ☆Tương tự: chúng nộ . ★Tương phản: tư cừu .


Vừa được xem: ���������������������������