- chủ tọa -

♦ Phiên âm: (zhǔ zuò ).


(hvtd)♦Chủ mưu, chủ phạm. § Cũng nói là chủ nhi . ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Từ Ninh thính bãi, tâm trung tưởng đạo: Kí hữu chủ tọa, tất bất ngại sự , : , (Đệ ngũ thập lục hồi) Từ Ninh nghe xong, trong bụng nghĩ: Đã biết có chủ phạm rồi, thì sự việc không còn lo ngại gì nữa.