- khất thải -

♦ Phiên âm: (qǐ dài,tè ).


(hvtd)♦Xin vay tiền. ☆Tương tự: tá khoản .