- thiên bì,tì -

♦ Phiên âm: (piānpí).


♦quan lớn; quan to. , .