- sung điền -

♦ Phiên âm: (chōng tián ).


(hvtd)♦Thêm vào, thêm cho đủ. ◇Tống sử : ... sung điền tại kinh cấm quân khuyết ngạch , , (Binh chí nhất ).


Vừa được xem: ������周易周悉周到周全周內呢绒商告辭告密