- tam,tám thông -

♦ Phiên âm: (sān tōng ).


♦Ba chạc


Vừa được xem: ������再也再三册文���兼味典雅典禮���