- xâm chiếm -

♦ Phiên âm: (qīn zhān,zhàn ).


(hvtd)♦Xâm đoạt chiếm cứ. § Cũng viết là xâm chiếm .


Vừa được xem: ������公升公務公利���公分公函公共公元