- giao bôi -

♦ Phiên âm: (jiāo bēi ).


(hvtd)♦Theo tục lệ cổ, vợ chồng mới cưới trao đổi chén rượu làm lễ hợp cẩn. ◇Ấu học quỳnh lâm : Hạ thải tức thị nạp tệ, hợp hệ thị giao bôi , (Hôn nhân loại ).


Vừa được xem: ������內亂入關入門兒女免除免身���免费