- tang,táng chung -

♦ Phiên âm: (sāngzhōng ).


♦Chuông báo tang


Vừa được xem: ������再也不������再也再三册文���兼味典雅