- kiểu kiện -

♦ Phiên âm: (jiǎojiàn).


.


Vừa được xem: ������光學先王披靡折衝折中先嚴抓牛鼻子抒情詩