- tam tài -

♦ Phiên âm: (sān,sàn cái ).


(hvtd)♦Gồm: Thiên, Địa, Nhân. § Cũng gọi là tam cực . ◇Dịch Kinh : Lập thiên chi đạo viết âm dữ dương, lập địa chi đạo viết nhu dữ cương, lập nhân chi đạo viết nhân dữ nghĩa, kiêm tam tài nhi lưỡng chi, cố Dịch lục hoạch nhi thành quái , , , , (Thuyết quái ).
♦Chỉ ba vị tài tử cùng có danh tiếng một thời: (1) Đời Tấn: Phan Thao , Lưu Dư 輿Bùi Mạc . (2) Đời Bắc Tề: Ngụy Thu , Ôn Tử Thăng Hình Tử Tài .