- khốn quẫn -

♦ Phiên âm: (kùnjiǒng).


, .

(hvtd)♦☆Tương tự: khốn cùng , khốn đốn .


Vừa được xem: ������參差參商卑小���半途而廢半身不遂半日���