- kiểu tình -

♦ Phiên âm: (jiáo·qing).


.


Vừa được xem: ������殷鑒殷墟殫見洽聞殘貨殘茶剩飯死亡歸于歷陳