- khẩu chuyết -

♦ Phiên âm: (kǒu zhuó,zhuō ).


(hvtd)♦Vụng nói, kém tài ăn nói. ◎Như: thứ ngã khẩu chuyết, mạo phạm xung tràng liễu nâm , .