- đại bộ -

♦ Phiên âm: (dàibù).


♦1. thay đi bộ; không đi bộ (đi bằng xe hay ngựa). , .