- phật môn -

♦ Phiên âm: (fó,fú mén ).


(hvtd)♦Phật giáo.
♦Nhà chùa.
♦☆Tương tự: không môn , Phật gia .


Vừa được xem: ������前因則個剃度刻苦���券書制度利金