- thượng,thướng tương,thương,tướng -

♦ Phiên âm: (shàng jiàng ).


♦Thượng tướng


Vừa được xem: ������內閣內間內屬內則������內亂入關