- nhũ xú -

♦ Phiên âm: (rǔxiù).


.

(hvtd)♦Mùi hôi sữa trong miệng. Tỉ dụ còn non trẻ không biết. ◇Hán Thư : Thị khẩu thượng nhũ xú, bất năng đáng Hàn Tín , (Cao đế kỉ thượng ) Miệng còn đầy hôi sữa, không thể địch lại Hàn Tín.