- phó trướng -

♦ Phiên âm: (fùzhàng).


♦trả tiền. , , , .


Vừa được xem: ������拜辭���������化身化民包藏包荒包羅萬象