- khất,khí cái - ăn xin

♦ Phiên âm: (qǐ gài).


♦ăn xin; ăn mày; hành khất.


Vừa được xem: ������������������茶湯���������