- ưu thế -

♦ Phiên âm: (yōu shì ).


(hvtd)♦Hình thế hoặc hoàn cảnh có lợi hơn. ☆Tương tự: thượng phong .