- khí hang,cang -

♦ Phiên âm: (qìgāng).


♦xi-lanh. , .