- càn cương, kiền cương -

♦ Phiên âm: (gān,qián gāng ).


(hvtd)♦Phép tắc của trời, đạo trời. ◇Tấn Thư : Thánh nhân chi lâm thiên hạ dã, tổ càn cương dĩ lưu hóa , (Hoa Đàm truyện ) Thánh nhân đến với người đời, noi theo đạo trời mà lưu truyền giáo hóa.
♦Quyền vua.
♦Gọi đùa quyền người chồng.