- khẩu chiếm -

♦ Phiên âm: (kǒu zhān,zhàn ).


(hvtd)♦Không dùng bút mực, lời nói ra thành văn thơ. ◇Tây sương kí 西: Khẩu chiếm nhất tuyệt, vị quân tống hành , (Đệ tứ bổn , Đệ tam chiết) Đọc miệng một bài để tiễn anh lên đường.