- miễn tội -

♦ Phiên âm: (miǎn zuì ).


(hvtd)♦Không luận tội nữa. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Bất như xá chi, bái vi nhất quận thú, tắc Thiệu hỉ ư miễn tội, tất vô hoạn hĩ , , , (Đệ tứ hồi) Không bằng tha tội hắn (Viên Thiệu), cho hắn một chức quận thú gì đấy, thì hắn mừng được khỏi tội, sẽ không gây ra hậu hoạn nữa.