- hủy mộc -

♦ Phiên âm: (huì mù ).


(hvtd)♦Thảo mộc. ◇Pháp Hoa Kinh : Sơn xuyên khê cốc thổ địa sở sanh hủy mộc tùng lâm 谿 (Dược thảo dụ phẩm đệ ngũ ) Nơi sông núi khe lũng, đất sanh ra cây cỏ rừng rậm.


Vừa được xem: ������兩面兩院兩廣全面���全集全軍全身全民公決