- đông qua -

♦ Phiên âm: (dōngguā ).


♦bí đao


Vừa được xem: ������功勞力量���割地剝落剝奪前身������