- tam nông -

♦ Phiên âm: (sān,sàn nóng ).


(hvtd)♦Ngày xưa gọi nông dân ở ba loại khu đất: đất bằng, vùng núi hoặc đầm trạch là: tam nông . Sau phiếm chỉ nông dân.
♦Chỉ ba mùa trong việc nhà nông: xuân canh , hạ vân , thu thu . ◇Bắc sử : Cẩn mệnh lập tường tự, giáo dĩ thi thư, tam nông chi hạ, tất lệnh thụ nghiệp , , , (Tiết Biện truyện ).


Vừa được xem: ������公寓旅馆公子公同公卿������公升公務公利