- tam quốc -

♦ Phiên âm: (sān,sàn guó ).


(hvtd)♦Ba nước phân lập Ngụy , Ngô , Thục hồi cuối đời Hán (220-280).