- nhân trạch huyền,huyện -

♦ Phiên âm: (Rén Zé xiàn ).


♦Nhơn Trạch